Социална интеграция на деца и младежи живеещи в институции


От основаването си фондация „Звезда на надеждата” работи за подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните услуги в следните социални институции: Социален учебно-професионален център „Княз Борис I” /СУПЦ/– гр. София; Комплекс за социални услуги за деца с увреждания /КСУДУ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, до 2012г. - Дом за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ гр. Роман; Помощно училище-интернат – с. Долно Драглище, общ. Разлог.


Екипът от специалисти към фондация “Звезда на надеждата”, съвместно с доброволци от страната и чужбина периодично посещава децата и младежите в горепосочените социални заведения. Целта на посещенията е социализиране и интегриране на децата. Дейностите ни са: обучителни беседи със специалисти на теми: „Здрави зъби”, „Хигиена”, “Полово възпитание”, “За вредата от наркотиците, алкохола и тютюнопушенето” с цел възпитаване в общочовешки морални и нравствени ценности; екскурзии; спортни мероприятия; арт-дейности; рисуване; музика и др.


Обучителни програми с цел превенция на девиантно поведение:


- Екипът ни, съвместно със социален инспектор от Затвора – Бобов Дол, провежда беседи и групови дискусии с цел превенция на криминални прояви и асоциално поведение. Програмата се реализира със съдействието на администрацията на Затвора – Бобов Дол. Организирали сме срещи с бивш лишен от свобода и посещение в затвор. Това дава възможност на младите хора да осъзнаят какви последствия би могло да има, ако позволят агресията и гнева да контролират техните действия;

- В партньорство с Женски Информационен Център - София провеждаме беседи и мултимедийни презентации за превенция на рисково сексуално поведение и негативните последствия от него. През 2014г. включихме и нова тема: „Превенция на зависимости: тютюнопушене, алкохолизъм, наркомании, хазарт, клептомания и др.”.


- Друга програма е предназначена за млади хора, на които предстои да напуснат социалната институция. Тя е насочена към развиване на умения за търсене на работа, интегриране в трудов колектив и подготовка за самостоятелен живот.


Чрез обучителните програми на фондацията, деца и младежи от институции получават равен достъп до информация и развиват умения, които им предоставят възможност за избор и за по-добро бъдеще.


  • Интеграция на младежи в неравностойно положение

Фондацията ни продължава да подкрепя младите хора без родителска грижа и след като напуснат институцията и започнат своя самостоятелен живот. Ние извършваме консултиране и съветване и предоставяме материална и морална помощ, за да улесним прехода от институционален към независим начин на живот.


Димитър е израснал в социални домове. След завършване на Социален учебно-професионален център /СУПЦ/ в София, през 2010г. той постъпва в защитеното ни жилище. Работата на логопед с Димитър усъвършенства неговите комуникативни способности и му помага при усвояването на учебния материал във вечерната гимназия, както и в социалния му живот. Днес Димитър живее самостоятелно на квартира, има постоянна работа и с усърдието и силната воля е пример за подражание на мнозина.

 

Още снимки

 

Новини


На 20.11.2014г. с благотворителен концерт отпразнувахме 15 годишнината на фондацията. В концерта участваха: Вокално студио „НУША“ с р-л Нели Андреева, Оркестър „Цветница“ с р-л Валентин Янков, Слава и Елена Атанасови, Надежда Рахова, Мила Павлова и Стефан Самарджиев, Мартина Димова и Квартет „Силуети“. Красотата на звуците и танца донесоха наслада на всички присъстващи. Събраните средства бяха дарени в полза на проекта ни „Бъдеще и надежда”.


В навечерието на Рождество Христово посетихме децата и възрастните в неравностойно социално положение, които фондацията ни подпомага: ПУ и ДВФУ, с. Долно Драглище; КСУДУ и КСУДС, гр. Роман; ДВХПР, с. Раздол. С новогодишна викторина, игри, танци и подаръци беше изпълнено празничното парти за деца от Струмяни и Сандански. Радост и благодарност озаряваха лицата както на децата, така и на възрастните.